PL

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych

Booking Escape UG (ograniczenie odpowiedzialności) Niemcy

(stan na dzień 31 lipca 2018 r.)

Booking Escape UG stara się o jak najlepszą ochronę danych swoich klientów. Pobierając, przetwarzając i wykorzystując Państwa dane osobowe ściśle przestrzegamy przepisów prawnych.

Poniższe oświadczenie stanowi informację dla naszych klientów o tym, jakie dane osobowe pobieramy i w jaki sposób je przetwarzamy i wykorzystujemy. Dane osobowe to dane, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub niezidentyfikowanej osoby fizycznej, np. nazwisko, adresy, adresy e-mail, ale też jej aktywność.

1. Przedmiot niniejszego oświadczenia o ochronie danych


Niniejsze oświadczenie o ochronie danych obowiązuje w odniesieniu do strony internetowej bookingescape.com prowadzonej przez Booking Escape UG. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych reguluje wyłącznie sposób obchodzenia się z Państwa danymi osobowymi przez Booking Escape UG. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych na Państwa życzenie oferentom obowiązują po fakcie ich przekazania wyłącznie warunki ochrony danych stosowane przez osobę trzecią.

2. Podmiot odpowiedzialny


Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz niemieckiej Federalnej ustawy w sprawie ochrony danych (BDSG) jest spółka Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność)

Am Langenbruchbach 14,
40668 Meerbusch,
Niemcy
telefon: + 49 2150 96 41 699
e-mail: info@bookingescape.com

3. Zgoda klienta


Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z wytycznymi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz niemieckiej Federalnej ustawy w sprawie ochrony danych (BDSG).

Zgodnie z art. 6 RODO przetwarzanie danych może następować

- na podstawie udzielonej zgody,

- celem wypełnienia obowiązków umownych lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,

- celem wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega podmiot odpowiedzialny,

- w interesie publicznym lub

- gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony prawnie uzasadnionych interesów podmiotu odpowiedzialnego lub osoby trzeciej, o ile nie przeważają interesy i podstawowe swobody osoby zainteresowanej wymagające ochrony danych osobowych. Interes prawnie uzasadniony istnieje w szczególności w przypadku zawarcia umowy obejmującej obowiązki ekonomiczne jak np. umowy kupna-sprzedaży.

Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) będzie każdorazowo prosiła klientów o ich wyraźną zgodę na wykorzystanie danych do celu, do którego zgodnie z prawem wymagana jest zgoda klienta. Wydaną zgodę mogą Państwo każdorazowo odwołać ze skutkiem na przyszłość i/lub sprzeciwić się wykorzystaniu Państwa danych w przyszłości.

4. Pobranie danych

W przypadku czysto informacyjnych odwiedzin naszej strony internetowej, tzn. gdy się nie rejestrujesz lub w inny sposób nie przekazujesz nam informacji, zbieramy wyłącznie dane, które twoja przeglądarka internetowa przekazuje naszemu serwerowi (tzw. „logi serwera“). Następujące dane są dla nas niezbędne z przyczyn technicznych, dla dostępności naszych stron internetowych:

– adres IP

– data i godzina zapytania

– różnica stref czasowych w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)

– dokładna treść żądania (konkretna strona)

– status dostępu/kod odpowiedzi HTTP

–przesłana ilość danych

– źródło/strona internetowa, z której przyszło żądanie

– użytkowana przez ciebie przeglądarka

– użytkowany przez ciebie system operacyjny i jego powierzchnia

– język i wersja twojego programu przeglądarki.

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO, aby zagwarantować sprawne stworzenie połączenia naszych stron internetowych, komfortowe korzystanie z naszych stron internetowych, ocenę bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz dla dalszych celów administracyjnych.

W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do tego, aby formułować wnioski na temat twojej osoby.

Strona internetowa bookingescape.com prowadzona przez Booking Escape UG może zasadniczo być użytkowana bez podawania danych osobowych. Nasi klienci samodzielnie podejmują decyzję, czy chcą przekazać Booking Escape UG lub oferentom miejsc noclegowych i restauracjom dane osobowe. Jeżeli zdecydują się Państwo na nawiązanie kontaktu z oferentami miejsc noclegowych, restauracji i związanych z tym usług i towarów, wówczas konieczne będzie w tym celu podanie określonych danych osobowych.

W tym zakresie Booking Escape UG poprosi o podanie Państwa imienia i nazwiska, adresu, e-maila i innych danych osobowych, które będą mogły być wprowadzone przez stronę internetową bookingescape.com. Jeżeli pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza kontaktowego wyślesz nam zapytanie lub powiadomienie odnoszące się do ofert noclegów lub restauracji, zapiszemy twoje zapytanie lub powiadomienie oraz naszą odpowiedź ew. w ramach naszych obowiązków przechowywania w rozumieniu prawa handlowego i podatkowego w charakterze korespondencji przynależnej do danego zapytania lub konta klienta.

W przypadku innych zapytań lub powiadomień wysłanych pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza kontaktowego wykorzystujemy dane osobowe przekazane nam w zapytaniu wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na twoje zapytanie, ale nie zapisujemy na koniec twojego zapytania ani danych osobowych przekazanych w zapytaniu.

5. Wykorzystanie danych

Booking Escape UG wykorzystuje dane osobowe klientów w ramach przekazywania zapytań oferentom miejsc noclegowych, restauracji i związanych z tym usług i towarów oraz w ramach rozliczenia swoich usług świadczonych na rzecz oferentów.

Poza tym zastrzegamy sobie prawo do zapisywania Państwa imienia, nazwiska, adresu pocztowego i dodatkowych danych - o ile nam je Państwo udostępnili - w formie zestawień oraz do ich wykorzystania do własnych celów reklamowych np. do przesyłania ciekawych ofert i informacji pocztą. Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się zapisywaniu i wykorzystywaniu swoich danych do powyższych celów przesyłając odpowiednią wiadomość na podany poniżej adres kontaktowy.

Jeżeli otrzymaliśmy Państwa adres e-mail w związku z kontaktem z oferentami miejsc noclegowych i restauracji i nie wyrazili Państwo na to sprzeciwu, zastrzegamy sobie prawo do regularnego przesyłania Państwu ofert i informacji na temat miejsc noclegowych i restauracji drogą e-mailową. Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa adresu e-mail do powyższych celów przesyłając odpowiednią wiadomość na podany poniżej adres kontaktowy lub poprzez przeznaczony do tego celu link zamieszczony w mailu reklamowym. Powyższe nie generuje żadnych dodatkowych kosztów oprócz kosztów przekazania wiadomości zgodnie z podstawową taryfą.

6. Przekazywanie danych


Booking Escape UG przekazuje Państwa dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w ramach przekazywania zapytań oferentom miejsc noclegowych, restauracji i związanych z tym usług i towarów.

7. Usuwanie danych

Jeżeli Booking Escape UG nie będzie potrzebował Państwa danych do któregoś ze wskazanych celów, to dane te zostaną usunięte.

Czas trwania zapisu danych osobowych ustalany jest w oparciu o dany ustawowy czas przechowywania. Z prawa handlowego i podatkowego wynikają w szczególności obowiązki archiwizowania na czas ustawowego okresu przechowywania danych pochodzących z udanego pośrednictwa noclegów i restauracji oraz z powiązanych usług i towarów. Podstawą prawną dla odpowiedniego wykorzystania danych jest art. 6 ust. 1 c) RODO.

Po upływie danego ustawowego czasu przechowywania odpowiednie dane są rutynowo usuwane.

8. Bezpieczeństwo danych

Booking Escape UG podejmie działania mające na celu ochronę Państwa danych osobowych przed niepożądanym dostępem do nich, utratą, nadużyciem lub zniszczeniem.

9. Prawa osoby, której dotyczy przetwarzanie danych

Obowiązujące prawo dot. ochrony danych przyznaje naszym klientom oraz odwiedzającym naszą stronę internetową następujące prawa odnośnie dotyczących ich danych osobowych:

- Prawo dostępu zgodnie z art. 15 RODO

Przysługuje Państwu prawo do zażądania od nas informacji o istnieniu i szczegółach przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą.

- Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO

Przysługuje Państwu prawo do zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe.

- Prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 RODO

Przysługuje Państwu prawo do zażądania od nas usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, za spełnieniem warunków z art. 17 ust. 1 RODO.

- Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO

Za spełnieniem warunków z art. RODO, przysługuje Państwu prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą.

- Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO:

Przysługuje Państwu prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które Państwa dotyczą, lub do zażądania przesłania ich innemu administratorowi, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz za pomocą zautomatyzowanej procedury.

- Prawo do cofnięcia zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą.

- Prawo do wniesienia skargi zgodnie z art. 77 RODO

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do odpowiedzialnego organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

10. Stosowanie cookies


Aby uatrakcyjnić Państwa aktywność na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z pewnych funkcji, stosujemy na różnych stronach tak zwane ciasteczka (cookies). Są to małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa urządzeniu. Niektóre ze stosowanych przez nas ciasteczek są kasowane po zakończeniu pracy z wyszukiwarką, czyli po jej zamknięciu (tzw. pliki sesyjne). Inne ciasteczka pozostają na Państwa urządzeniu i umożliwiają nam lub współpracującym z nami partnerom ponowne rozpoznanie Państwa wyszukiwarki przy kolejnej sesji (pliki cookies trwałe).

Gdy pliki cookie są generowane, zbierają i przetwarzają one w ustalonym zakresie określone informacje o użytkowniku jak np. dane przeglądarki i lokalizacji oraz adres IP. Pliki cookie persistent usuwane są automatycznie po upływie określonego czasu, który może się różnić w zależności od pliku.

Jeżeli za pomocą poszczególnych zastosowanych przez nas plików cookie przetwarzane są także dane osobowe, przetwarzanie następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO dla zachowania naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie możliwie najlepszej funkcjonalności naszej strony internetowej oraz przyjaznego dla klienta i skutecznego przygotowania odwiedzin na stronie.

Mogą Państwo też w taki sposób ustawić swoją przeglądarkę, aby być informowanym o zakładaniu ciasteczek i w każdym przypadku decydować o ich przyjęciu lub wykluczyć zapisywanie cookies w określonych przypadkach lub ogólnie. W przypadku niezapisywania ciasteczek funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

11. Wykorzystanie Google Analytics do analizy internetowej


Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, który jest serwisem przeznaczonym do analizy aktywności internetowej Google Inc. („Google“). Google Analytics korzysta z tzw. "ciasteczek", plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Informacje wygenerowane przez ciasteczka dotyczące wykorzystania tej strony internetowej są zazwyczaj przenoszone i zapisywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywizowania funkcji anonimowego IP na naszej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w sytuacjach wyjątkowych na serwer Google w USA przekazany zostanie pełny adres IP, który dopiero tam zostanie skrócony. Na zlecenie operatora tejże strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu analizy Państwa aktywności na stronie, sporządzenia raportów tej aktywności i realizacji innych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i sieci na rzecz operatora strony. Adres IP przekazany z Państwa wyszukiwarki w ramach Google Analytics nie będzie powiązany z innymi danymi Google. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie swojego oprogramowania wyszukiwarki; informujemy, że w takim przypadku być może nie wszystkie funkcje tejże strony będą dostępne w pełnym zakresie. Poza tym mogą Państwo zapobiec rejestracji danych wygenerowanych przez cookies i dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie rozszerzenia wyszukiwarki dostępnego pod poniższym linkiem. Aktualny link brzmi http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dalsze informacje dot. ochrony danych w związku z Google Analytics znajdziesz np. w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

12. Prenumerata newslettera, oświadczenie o wyrażeniu zgody

Zapisując się na newsletter używany będzie adres e-mailowy klienta objęty jego zgodą na wykorzystanie do własnych celów reklamowych. Adres będzie wykorzystywany do chwili rezygnacji z newslettera.

Zapisując się na newsletter udzielili nam Państwo wyraźnej poniższej zgody, a my zgodę tę zaprotokołowaliśmy. Zgoda na przesyłanie reklamy e-mailem Chciałbym prenumerować newsletter dotyczący wybranych noclegów i restauracji (rezygnacja jest możliwa w dowolnym czasie). Po twoim potwierdzeniu prośby o otrzymywanie newslettera zapisujemy twój adres e-mail celem przesyłania newslettera. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 a) RODO.

Twoją zgodę na otrzymywanie newslettera możesz w dowolnej chwili cofnąć i zrezygnować z newslettera. Zgodę możesz cofnąć, klikając na link udostępniony w e-mailu z newsletterem lub wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w punkcie 1 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

13. Wykorzystanie linków do serwisów Pinterest, Twitter, Instagram i Facebook

Na naszej stronie internetowej nie znajdują się żadne wtyczki społecznościowe. Występują wyłącznie linki do naszych stron w serwisach Pinterest, Twitter, Instagram i Facebook.

Kliknij na jeden z tych linków, aby przejść na wybraną stronę.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystania danych przez serwisy Pinterest, Twitter, Instagram i Facebook oraz odnoszące się do tego prawa i możliwości ustawień służące ochronie Państwa prywatności znajdują się we wskazówkach dot. ochrony danych danego serwisu. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez serwisy Pinterest, Twitter, Instagram i Facebook.

Jeżeli nie chcesz, aby Pinterest, Twitter, Instagram i Facebook zbierały twoje dane, powinieneś przed kliknięciem na link wylogować się z danego serwisu.

14. Informacja o prawie do sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO

Przysługuje Państwu prawo w dowolnym momencie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, które Państwa dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 e) lub f); dotyczy to także profilowania opartego na tych postanowieniach.

Nie przetwarzamy wtedy dłużej Państwa danych osobowych, chyba że możemy wykazać, że istnieją bezwzględnie podlegające ochronie powody dla przetwarzania, które przewyższają interesy, prawa i swobody osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to także profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane do takich celów.

Swój sprzeciw proszę przesłać w dowolnej formie na nasz adres podany na początku, w punkcie 1 naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Korzystając ze strony akceptujesz politykę plików cookies oraz politykę prywatności

Zaakceptuj