PL

Regulamin serwisu


Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) dotyczące wykorzystania strony internetowej www.bookingescape.com

Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) oferuje klientom możliwość korzystania ze strony internetowej www.bookingescape.com poprzez pobieranie informacji dotyczących przede wszystkim wybranych miejsc noclegowych i restauracji oraz dokonywanie rezerwacji bezpośrednio przez stronę internetową www.bookingescape.com.

§ 1 Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność); zakres obowiązywania Ogólnych Warunków Handlowych

1. Członkiem zarządu Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) jest pan Konrad Taube, Am Langenbruchbach 14, 40668 Meerbusch, telefon: 02150 96 41 699, e-mail: info@bookingescape.com.

2. W stosunku między użytkownikami strony internetowej a Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) obowiązują niniejsze Ogólne Warunki Handlowe w brzmieniu obowiązującym w chwili wejścia na stronę internetową www.bookingescape.com. W przypadku rezerwacji dokonywanych przez stronę internetową www.bookingescape.com w stosunku miedzy klientem a oferentami miejsc noclegowych i restauracji zastosowanie mogą mieć inne warunki umowne, za które Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) nie ponosi odpowiedzialności.

3. Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) udostępnia informacje zamieszczone na stronie internetowej www.bookingescape.com pod warunkiem, że użytkownik zaakceptuje niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. Użytkownik nie może wnieść roszczenia o korzystanie i dostępność strony internetowej www.bookingescape.com. Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) może w dowolnym czasie zmienić wygląd i informacje zawarte na stronie internetowej bookingescape.com.

4. Ogólne Warunki Handlowe klienta nie stanowią elementu umowy, nawet gdy zostały powzięte do wiadomości, chyba że Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) zaakceptuje w całości lub w części niezgodne, odmienne lub uzupełniające Ogólne Warunki Handlowe Klienta w postaci wyraźnego oświadczenia.

§ 2 Przedmiot działalności Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność)

1. Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) oferuje użytkownikom strony internetowejwww.bookingescape.com możliwość zasięgnięcia informacji na temat wybranych miejsc noclegowych i restauracji. W przypadku zainteresowania, poprzez stronę internetową Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) www.bookingescape.com można nawiązać kontakt z oferentami noclegów i restauracjami oraz oferentami związanych z tym usług i towarów.

2. Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) nie jest ani touroperatorem, nie świadczy usług turystycznych, ani też nie jest przedstawicielem lub doradcą którejś ze stron umowy.

3. Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) udostępnia na swojej stronie internetowej www.bookingspace.com informacje dotyczące oferty wybranych oferentów. Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) nie jest w stanie dokonać weryfikacji kompletności, prawidłowości lub aktualności informacji udostępnionych przez poszczególnych oferentów trzecich. Jeżeli na stronie internetowejwww.bookingescape.comBooking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) znajdzie się podlinkowanie na inne strony internetowe, to należy przyjąć, że odbywa się to bez wiedzy i weryfikacji poszczególnych treści tychże stron przez Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność).

4. Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) nie jest stroną umowy zawieranej między użytkownikami strony internetowej a oferentami noclegów i restauracji oraz związanych z nimi usług i towarów. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) nie stanowią ofert wiążących. Stanowią jedynie możliwość dla użytkownika strony internetowej złożenia oferentowi oferty wiążącej lub nawiązania kontaktu z oferentami.

§ 3 Użytkowanie strony internetowej www.bookingspace.com

1. Strona internetowawww.bookingescape.com udostępnia informacje zwłaszcza dotyczące wybranych noclegów i restauracji i jest jednocześnie giełdą online. Klienci mają możliwość zasięgnięcia informacji na temat ofert oferentów miejsc noclegowych i restauracji oraz związanych z nimi usług i towarów.

2. W przypadku zainteresowania klienta istnieje możliwość nawiązania kontaktu z oferentami miejsc noclegowych i restauracji oraz związanych z nimi usług i towarów. W tym celu na stronie internetowejwww.bookingspace.com udostępniony jest formularz. Po wypełnieniu i odesłaniu formularza oferent nawiąże kontakt z użytkownikiem. Działalność Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) ograniczona jest do powyższych czynności. Negocjacje w sprawie dostępności i warunków umowy prowadzone są pomiędzy użytkownikiem strony internetowej a oferentami usług, towarów itp. 3. Stosunki umowne dotyczące opisanej usługi istnieją w każdym przypadku wyłącznie między klientem a oferentem będącymi stronami umowy. Działalność Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) ograniczona jest do pośredniczenia w kontakcie i przekazania oświadczeń klienta. Oferta i jej przyjęcie nie są weryfikowane przez Booking Escape. Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) nie doradza i nie objaśnia klientowi spraw związanych z usługami turystycznymi przedstawionymi na jej stronie internetowej, nie uczestniczy też w realizacji umowy, w której działała jako pośrednik.

§ 4 Prowizje z tytułu pośrednictwa

1. Usługi oferowane przez Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) są dla klientów bezpłatne. Wobec klienta nie powstaje żadne zobowiązanie do skorzystania z jakichkolwiek usług i informacji zamieszczonych na stronie internetowej www.bookingescape.com.

2. Booking Escape UG wskazuje jednocześnie, że prowizja pobierana jest od oferentów miejsc noclegowych i restauracji oraz związanych z nimi usług.

§ 5 Ochrona danych

1. Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) gromadzi i wykorzystuje dane osobowe klientów udostępnione w związku z niniejszą umową w celu realizacji niniejszej umowy. Jeżeli dane osobowe klientów będą przekazywane do partnera umowy, wówczas odbywa się to wyłącznie w zakresie koniecznym do zawarcia żądanej umowy.

Gdy Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) otrzyma adres e-mail klienta w związku z kontaktem z oferentami noclegów i restauracjami, a klient nie sprzeciwi się odpowiedniej przesyłce, Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) zastrzega sobie prawo do regularnego przesyłania temu klientowi pocztą elektroniczną ofert i informacji dot. noclegów i restauracji.

2. Każde dodatkowe wykorzystanie danych osobowych klientów przez Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) wymaga wyraźnej zgody klientów. Dokładniejsze informacje zawarte są w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność informacji udostępnionych klientowi na stronie internetowej. Oferenci miejsc noclegowych i restauracji oraz związanych z tym usług i towarów ponoszą odpowiedzialność cywilną za prawidłowość, kompletność i aktualność udostępnionych przez nich informacji.

2. Pozostała odpowiedzialność Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) uregulowana jest przepisami ustawowymi.

3. Informacje udostępniane na stronie internetowej www.bookingescape.com (zwłaszcza teksty, obrazy, grafiki) są chronione na rzecz Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) i/lub osób trzecich prawami autorskimi, prawem marki i innymi prawami. Użytkownikowi zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania danych chronionych prawem autorskim oraz innego użytkowania informacji chronionych.

§ 7 Właściwość miejscowa sądu, rozstrzyganie sporów

1. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub publiczno-prawną jednostką majątkową, wówczas sądem właściwym miejscowo dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność).

2. Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) nie jest zobowiązana do uczestnictwa w postępowaniu prowadzonym przez konsumencką instytucję mediacyjną i również nie proponuje uczestnictwa w tego rodzaju postępowaniu.

§ 8 Stosowane prawo

1. Dla stosunków prawnych klientów i Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność) obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

2. Jeżeli postanowienia państwa, w którym znajduje się stałe miejsce pobytu klienta będącego konsumentem, przewidują ochronę konsumencką, która nie jest przewidziana w prawie niemieckim, wówczas przepisy takie mają zastosowanie w odniesieniu do stosunków prawnych między tymże klientem a Booking Escape UG (ograniczona odpowiedzialność).

§ 9 Klauzula salwatoryjna

W przypadku całkowitej lub częściowej nieskuteczności poszczególnych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.

Korzystając ze strony akceptujesz politykę plików cookies oraz politykę prywatności

Zaakceptuj